top of page

REgulamin WARSZTATÓW
- fotografia produktowa

 • Artur Grygorowicz.com - na warunkach opisanych w Regulaminie – świadczy usługę "warsztatów fotograficznych" polegającą na wykonaniu zdjęć produktowych w celach edukacyjnych i szkoleniowych, w których udział może wziąć każda osoba spełniająca warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

 

 • W celu wzięcia udziału w szkoleniu - osoba zainteresowana uczestnictwem musi spełnić następujące warunki: zapisać się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.arturgrygorowicz.com/szkolenia przez
  podanie danych tj
  a) Imię i Nazwisko b) Adres e-mail c) numer telefonu

 • Po wyznaczeniu terminu i miejsca warsztatów - na podany adres mail, za pośrednictwem strony useme.com zostanie wysłana do wstępnej akceptacji umowa  wraz proformą do opłacenia szkolenia.

 • Akceptacji umowy wraz z opłaceniem proformy należy dokonać maksymalnie trzy dni przed wyznaczonym terminem szkolenia

 • Dopełnienie formalności nastąpi w dniuwarsztatów za pośrednictwem portalu useme.com

 • Czas trwania warsztatów  8 - 10 godzin


W trakcie trwania Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest, w szczególności do:

 

 • Stosowania się do poleceń osoby prowadzącej warasztaty,

 • Czynnego udziału w warsztatach w sposób, który nie uniemożliwia, ani nie utrudnia udziału w warsztatach innym uczestnikom, dbałości o wszelkie udostępnione Uczestnikowi materiały i sprzęt fotograficzny wykonywania fotografii z poszanowaniem praw  osób trzecich.  

 • Warsztaty organizowane są dla określonej liczby osób. Informacja o maksymalnej ilości osób jakie mogą wziąć udział w warsztatach zawarta jest każdorazowo w informacji na temat warsztatów dostępnej na stronie: 
  https://www.arturgrygorowicz.com/szkolenia 

 • Osoba może zrezygnować z warsztatów bez podania przyczyny najpóźniej w dniu poprzedzającym warsztaty. W ciągu trzech dni roboczych zostaną zwrócone pieniądze na podane przez nią rachunek bankowy.

 • Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za warsztaty: a)  po całkowicie ukończonym szkoleniu lub w trakcie jego trwania​

 

 • Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy tego, że wykorzystanie przez Uczestnika fotografii wykonanych w trakcie warsztat może wymagać uzyskania stosownej zgody osób trzecich, w szczególności osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących treść zdjęcia lub osobom, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach. W przypadku woli wykorzystania wykonanych fotografii Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód oraz praw. W przypadku naruszenia praw osób trzecich w wyniku wykorzystania przez Uczestnika fotografii, za wszelkie szkody w ten sposób wyrządzone odpowiedzialny jest wyłącznie Uczestnik

 

 • Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji Warsztatów jest Arturgrygorowicz.com oraz Usem.com

 • Zakres przetwarzanych przez Arturgrygorowicz.com i Useme.com danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail,  numer telefonu, adres zamieszkania. Administrator przetwarza również informacje zapisywane w plikach cookies.

 • Dane opisane powyżej przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania Umowy 

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania oznaczać będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o organizację i przeprowadzenie Szkolenia.

 • Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.bottom of page